Política de protecció de dades

L'informem que, en compliment de l'art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d'abril (RGPD), així com de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per a una adequada prestació del servei de cita i revisió ITV, les seves dades personals seran incorporats a una base de dades el responsable de la qual és l'entitat TÜV Rheinland Ibèrica, S. a., amb C.I.F. A-78999612 i domicili en Avinguda de Burgos, 114, Madrid.

En cas que Vostè sol·liciti una cita per a revisió ITV en el territori foral de Navarra, les seves dades seran tractades per l'entitat TÜV Rheinland Navarra, S. a. amb domicili a Soto de Aizoain, s/n, Polígon Industrial Mercairuña, Pamplona (Navarra) i CIF A-31236128 i si la cita s'ha sol·licitat en el territori de Catalunya o Balears les seves dades seran tractades per TÜV Rheinland Certio, S.L.O., amb domicili social en C/ Pau Vila, 22, 3a planta, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, amb CIF B-65081820.

Així mateix, l'informem que les seves dades seran tractades aplicant les mesures de seguretat adequades a les dades tractades, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal del servei, sent custodiada pel termini legal fins a la prescripció de possibles responsabilitats tributàries.

D'altra banda, d'acord amb el que es preveu en l'article 6.1 f) del RGPD, l'informem de l'interès legítim que tenen les entitats responsables de les dades per a tractar alguns de les dades de contacte dels seus clients amb la finalitat d'enviar recordatoris d'inspeccions per mitjans electrònics, així com per a remetre-li comunicacions comercials per via electrònica (no postal) de productes i/o serveis idèntics o similars als prestats, conforme a l'art. 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Si el client no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, ens ho pot comunicar enviant un correu electrònic a dpr@es.tuv.com.

De conformitat amb l'article 6.1 c) del RGPD l'informem que el responsable del tractament, en cada cas, està obligat a comunicar a altres organismes i/o entitats, dades tant del titular com del propi vehicle objecte de revisió. En particular, aquesta informació podrà ser facilitada a l'Administració competent en matèria de trànsit, a la Direcció General d'Indústria, a ENAC, així com en general a favor de qualssevol altres organismes i/o entitats als quals en virtut de Llei pugui ser requerit, com ara Forces i Cossos de Seguretat o Jutjats i Tribunals (Punt 4.2.2 Norma UNE-EN-ISO 17020).


Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI i dirigint-se mitjançant carta, o correu electrònic al domicili social de la societat amb la qual va demanar cita per a la revisió ITV (TÜV RHEINLAND IBÈRICA S.A., TÜV Rheinland Navarra, S.A. o TÜV Rheinland Certio, S.L.O.), o bé a través de l'adreça de correu electrònic: dpr@es.tuv.com a l'atenció del DPR.

Finalment, l'informem que pot presentar una reclamació davant les corresponents Autoritats de Control, www.agpd.es.