Equivalència de pneumàtics

El "Manual de Reformes en Vehicles" publicat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç considera que un pneumàtic és equivalent a un altre quan:
  • L'índex de capacitat de càrrega és igual o superior
  • El codi de categoria de velocitat és igual o superior
  • El perfil de la llanda de muntatge és el corresponent al pneumàtic
  • El diàmetre exterior és el mateix, amb una tolerància de l'± 3%
Des TÜV Rheinland oferim aquest calculador de pneumàtics per a determinar la diferència de diàmetre de dos pneumàtics i si es troba dins de la tolerància esmentada de l'± 3%.

Important:

Aquest calculador només dona l'equivalència dels pneumàtics en quant al seu diàmetre exterior. La resta de paràmetres es poden comprovar amb la inscripció del pneumàtic i eventualment de la llanda.

La utilitat només és d'aplicació a vehicles de carretera de categoria M (cotxes i vehicles destinats al transport de persones que no superin les 5 tones), N (vehicles destinats al transport de mercaderies) i O (remolcs).

S'exclouen els ciclomotors, motocicletes, tricicles, quadricicles lleugers, vehicles agrícoles, vehicles d'obres i serveis i vehicles especials.