Altres serveis

A més de les Inspecció ITV periòdica que tot vehicle a motor ha de realitzar, a les estacions ITV oferim un altre tipus de serveis, relacionats amb vetllar per la seguretat viària i del medi ambient.

Concertar cita ITV

Inspeccions no periòdiques

Inspecció ITV voluntària: aquestes inspeccions són una rèplica de la ITV periòdica, excepte el seu preu que és un 60% inferior, però no tenen validesa legal. És un tràmit en benefici de la teva seguretat abans d'un viatge o en adquirir un vehicle de segona mà.

Inspeccions de seguretat: inspecció tècnica completa, amb el mateix abast que una ITV periòdica però sense assignar caducitat (excepte en les revisions prèvies a la matriculació). És la revisió que es realitza quan es legalitzen reformes.

Inspeccions de vehicles accidentats: es realitzen a instàncies de l'autoritat competent en matèria de trànsit als vehicles que se'ls realitzi un atestat per haver sofert un mal important conseqüència d'un accident, una vegada reparats i abans de la seva nova posada en circulació.

Inspeccions de Reformes

Reformes: tota modificació, substitució, actuació, incorporació o supressió efectuada en un vehicle després que s'hagi matriculat, ha de complir amb una sèrie de requisits
Servei d'Emissió o correcció de la Targeta ITV

Revisions prèvies a matriculació:
inspecció que té com a objectiu establir la metodologia per a tramitar els serveis que suposen l'emissió de targetes d'ITV. Normalment és un procediment que es realitza en vehicles importats, matriculats o no.

Canvis de servei: canvi relatiu a uns certs criteris d'utilització i destí d'un vehicle. Per exemple passar un vehicle destinat a ús públic a servei particular.

Duplicat de la fitxa tècnica: si el propietari perd o li roben la Targeta ITV del vehicle, pot sol·licitar-nos un duplicat.

Inspeccions especials

Inspeccions requerides per l'Administració: inspeccions requerides al titular del vehicle per qualsevol dels Organismes amb competència atribuïda sobre aquesta matèria.

Inspeccions parcials: inspecció tècnica d'alguna part del vehicle, sol·licitada voluntàriament per un client amb la finalitat d'obtenir una certificació conforme el seu vehicle compleix amb algun dels valors de referència indicats per la normativa aplicable.

Pesatge de vehicles: es mesura el pes del vehicle.

Revisions de taxímetre: inspecció de l'aparell que, tenint en compte les característiques del vehicle en el qual està instal·lat i les tarifes per a les quals està regulat, calcula automàticament i indica en tot moment els imports a pagar pels usuaris.

Transport escolar: inspecció específica per al transport de menors.