Remolcs: fitxa tècnica i ITV

01 - 12 - 2022

El remolc és un vehicle no autopropulsat que necessita d'un altre vehicle per poder-se moure. No obstant això, el Reglament General de Vehicles estableix dos tipus de remolcs: segons la forma i segons la seva massa màxima autoritzada (MMA).

Tipus de remolcs segons la seva forma:

 • Remolc: vehicle concebut per ser remolcat o arrossegat.
 • Semiremolc: la diferència més destacada és que el semiremolc compta amb eix davanter que s'acobla directament sobre el vehicle de tracció, transmetent així part de la seva càrrega a el vehicle tractor.

Tipus de remolc segons la seva MMA:

 • Remolcs lleugers: aquells amb una MMA igual o inferior a 750kg i utilitzen la mateixa placa de matrícula que el del cotxe o vehicle tractor.
 • Remolcs pesats: aquells amb una MMA superior a 750kg i compten amb la seva pròpia placa de matrícula, la qual és de color vermell.

És obligatori que els remolcs posseeixin fitxa tècnica? Sí.

Què passa en cas de pèrdua de la fitxa tècnica del teu remolc?

Si has perdut la fitxa tècnica d'un remolc pesat, pots dirigir-te a qualsevol les nostres estacions ITV presentant el permís de circulació o el provisional. No obstant això, si tens la ITV en vigor i la fitxa tècnica és de les noves (les de color blanc) és a la Direcció General de Trànsit on has de sol·licitar-la.

Per la seva banda, pel duplicat de la fitxa tècnica d'un remolc lleuger (pesa menys de 750kg), cal aportar algun dels següents documents:

 • La fitxa reduïda emesa pel fabricant on aparegui la contrasenya d'homologació.
 • Permís de circulació emès per la DGT on consti la marca i el número de bastidor del remolí, a més d'una fitxa tècnica reduïda emesa per un tècnic competent.
 • Fitxa reduïda d'Homologació emesa per un tècnic però on acrediti la correspondència de el vehicle homologat.

¿Han de passar la ITV els remolcs?
Els remolcs lleugers no estan obligats a passar la ITV, ja que la DGT no els considera vehicles, però sí que cal que estiguin presents quan el vehicle tractor se sotmeti a la inspecció ITV.

Els semiremolcs i remolcs pesats sí han de passar la ITV. La periodicitat amb la qual han de fer-ho és la següent:

 • 0-2 anys: exempt de revisió tècnica.
 • 2-6 anys: revisió tècnica cada 2 anys.
 • 6-10 anys: revisió tècnica cada any.
 • Més de 10 anys: revisió tècnica cada 6 mesos.

Finalment, tot aquell que circuli amb un remolc, ja sigui lleuger o pesat, haurà de portar un document tècnic i certificat en què s'especifiqui que el remolc compta amb un sistema d'acoblament homologat i col·locat per un professional autoritzat (que podrà ser el propi fabricant o un taller homologat). I, per descomptat, com el vehicle tractor comptarà amb una bola de remolc o enganxament, també haurem de portar la documentació legal que compleix amb tots els requisits i que està degudament instal·lada.


Portes correctament el cinturó de seguretat?

22 - 07 - 2021

El cinturó és un element de seguretat del cotxe, però perquè sigui eficaç cal posar-se'l correctament.

Com superar la ITV de la moto

12 - 11 - 2020 Hi ha certs elements que pots comprovar tu mateix i que poden estalviar-te haver de passar una segona ITV a la teva moto.

Les bateries dels cotxes elèctrics

14 - 10 - 2021

La bateria és el principal element d'un vehicle elèctric, bàsicament perquè d'ella depèn la seva autonomia.